Statut

STATUT

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA

PRZYJAZNY TRANSPORT

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Art. 1

Stowarzyszenie o nazwie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przyjazny Transport, zwane dalej "Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających polepszeniu infrastruktury kolejowej z uwzględnieniem wymogów i standardów ekologicznych a także przyczynienie się do inicjatyw mających na celu niesienie pomocy, wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, którym nie obce są kwestie ochrony środowiska oraz zagrożeń wynikających ze wzrostu ruchu drogowego

 

Art. 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Czeremcha.

17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 78

 

 

Art. 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z ze zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

Art. 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowym i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

Art. 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Art. 6

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

Art. 7

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

 

 

ROZDZIAŁ II

FORMY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

Art. 8

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie i propagowanie ekologicznych rozwiązań transportowych.

 

Art. 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

 1. wszechstronne propagowanie metod i technik stosowanych w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem ekologicznych rozwiązań transportu kolejowego.
 2. kampanie reklamowe popierające ochronę środowiska oraz formy ekologicznego transportu kolejowego.
 3. hepeningi, mitingi oraz spotkania informacyjne mające na celu rozpowszechnienie treści głoszonych przez Stowarzyszenie.
 4. współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
 5. współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.
 6. wspierania organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, którym nie obce są kwestie ochrony środowiska oraz zagrożeń wynikających ze wzrostu ruchu towarowego – kołowego.
 7. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Stowarzyszenia.

 

Art. 10

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

 

Art. 11

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach państwowych. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

 

Art. 12

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

  

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE I ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

Art. 13

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, obcokrajowiec posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec nie posiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który deklaruje chęć wspierania inicjatyw stowarzyszenia, popierając stowarzyszenie ideowo i zgadza się z normami zawartymi w statucie Stowarzyszenia, mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiany praw publicznych. Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

 

Art. 14

Członkowie założyciele Stowarzyszenia stają się osobami stowarzyszonymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

 

Art.15

 1. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje Zarząd na wniosek pisemny Kandydata.
 2. Członkiem Stowarzyszenia staje się po dobrowolnym wpisie na listę członków potwierdzonym własnoręcznym podpisem.

 

Art. 16

Członkom Stowarzyszenia przysługują prawa:

 1. czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 2. zgłaszanie opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,
 3. korzystanie z urządzeń Stowarzyszenia,
 4. korzystanie z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

Art. 17

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień statutu oraz uchwał i postanowień władz Stowarzyszenia,
 2. regularnie opłacać składki członkowskie,
 3. popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
 4. reprezentować Stowarzyszenie na zewnątrz z wyjątkiem podpisywania umów oraz zaciągania lub przyjmowania środków finansowych do których upoważniony jest Zarząd,
 5. dbać o mienie Stowarzyszenia,

 

Art. 18

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia złożonego na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu zarządzeń rzeczowych i finansowych,
  2. na wniosek innego członka Stowarzyszenia popartego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Stowarzyszenia, głosowanie musi się odbyć w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku,
  3. skreślenia na skutek niepłacenia składek przez okres najmniej sześciu miesięcy,
  4. wykluczeniu przez Zarząd, po uprzednim upomnieniu w następstwie postępowania sprzecznego z zasadami zawartymi w statucie oraz działania na szkodę Stowarzyszenia,
  5. z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
  6. śmierć członka,
 2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenie Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA ORGANIZACYJNA STOWARZYSZENIA

 

Art. 19

 1. Stowarzyszenie tworzy terenowe jednostki organizacyjne:
 1. podlegają one Zarządowi,
 2. mają obowiązek przekazywania uzyskanych funduszy do Zarządu, który rozporządza funduszami Stowarzyszenia,
 3. przedstawicielami terenowych jednostek organizacyjnych mogą być maksymalnie dwie osoby z pośród członków Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

Art. 20

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

 

Art. 21

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat.
 2. Członkowie wybierani do władz Stowarzyszenia mogą tę funkcję pełnić nie dłużej niż przez 2 kadencje.
 3. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w sposób tajny.
 4. Wybory są ważne, jeśli bierze w nich udział połowa członków – delegatów uprawnionych do głosowania.

 

Art. 22

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia lub w wyniku zgłoszenia i przegłosowania votum nieufności dla Zarządu lub/i Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy uzupełniany jest poprzez głosowanie tajne, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.

Z wnioskiem takim może wystąpić każdy członek, votum nieufności musi być poddane głosowaniu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od złożenia wniosku.

 

Art. 23

Walne Zgromadzenie Członków

 

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd raz na 5 lat lub częściej, powiadamiając o jego terminie, miejscu, porządku obrad członków – delegatów co najmniej na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem Stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Członków,
  4. uchwalanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
  5. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  6. uchwalanie zmian statutu,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie powołania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  8. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,
  10. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych.
 5. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości przy obecności 2/3 członków Stowarzyszenia
 6. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

  

Art. 24

Zarząd Stowarzyszenia

Zarząd jest naczelną władzą wykonawczą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałą walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

 1. Zarząd składa się z 3 członków, w tym:
  • Prezesa,
  • Członka Zarządu,
  • Skarbnika.
 2. Prezes Stowarzyszenia kieruje działalnością Stowarzyszenia w okresie między posiedzeniami Zarządu. Zakres kompetencji Prezesa określa Zarząd.
 3. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. przyjmowanie nowych członków,
  2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
  3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
  4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. dysponowanie funduszami Stowarzyszenia i terenowych jednostek organizacyjnych,
  7. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków
  8. wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych w kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków i Komisji Rewizyjnej.

 

Art. 25

Komisja Rewizyjna

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków bezwzględną większością głosów, przy obecności 2/3 członków.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy
  1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
  2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia z zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  5. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

Art. 26

Sąd Koleżeński

 

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 3. Sąd Koleżeński orzeka w sprawach:
  1. członków stowarzyszenia wynikających z ich działalności,
  2. odwołań od decyzji dyscyplinarnych,
  3. w sprawach wnoszonych skarg.
 4. Orzeka zgodność uchwał Zarządu ze statutem.
 5. Sąd Koleżeński wymierza następujące kary organizacyjne:
  1. upomnienie,
  2. zawieszenie w prawach członka na okres 1 roku,
  3. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
 6. Członkowie komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,
 7. Komisja ma prawo żądać od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

  

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

Art. 27

 1. Źródłem finansowania majątku Stowarzyszenia są w szczególności:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny, zapisy i spadki,
  3. wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia (dochodów z własnej działalności),
  4. subwencje pochodzące od podmiotów gospodarczych,
  5. dotacje,
  6. dochody z ofiarności publicznej.
 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca 1 kwartału każdego o roku. Wysokość składek członkowskich określa Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Statutowa działalność Stowarzyszenia oraz jego sprawne funkcjonowanie mogą wymagać zatrudnienia etatowych pracowników. Powoływani są oni przez Zarząd Stowarzyszenia i finansowani z budżetu Stowarzyszenia.
 4. Do składania oświadczeń woli w zaciąganiu zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy całego Zarządu Stowarzyszenia w skład którego wchodzą : Prezes, Członek Zarządu i Skarbnik.

 

Rozdział VII

REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA

 

Art. 28

Stowarzyszenie reprezentuje Zarząd Stowarzyszenia w skład którego wchodzą : Prezes, Członek Zarządu i Skarbnik.

 

ROZDZIAŁ VIII

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

Art. 29

Zmiany statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków – delegatów uprawnionych do głosowania.

 

Art. 30

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków większością głosów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach i prawa cywilnego.